1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Wystąpienie objawów

Wystąpienie objawów w kilka dni po zabiegu operacyjnym, szczególnie u chorych z niedrożnością jelit i z uporczywymi wymiotami, zależy prawdopodobnie od zachłysto- wej bronchopneumonii.

Do odoskrzelowego zapalenia płuc może dojść również bez pierwotnej niedodmy. Niekiedy występuje też pierwotne płatowe zapalenie płuc. Należy pamiętać, aby nie przeoczyć zmian brzusznych (np. zapalenia otrzewnej), które dawać mogą objawy płucne.

Choroby układu nerwowego

Choroby układu nerwowego. Analgezja zewnątrzoponowa i podpajęczynówkowa nie są zazwyczaj polecane, gdyż metody te mogą być obwinione o powstałe w przyszłości objawy chorobowe. Wywiad wskazujący na częste bóle głowy powinien również zniechęcić do stosowania analgezji podpajęczynówkowej.

Padaczka130. Leki przeciwdrgawkowe należy podawać przed, podczas i po operacji.. U podatnych chorych napad padaczkowy wywołać mogą: leki cholinergiczne, metoheksital, inhibitory monoaminooksydazy, fenotiazyny, trójcykliczne leki przeciwdepresyj- ne, etran oraz nagłe odstawienie barbituranów.

Stosowanie w celach profilaktycznych

Stosowanie w celach profilaktycznych. Podaje się podskórnie 5000 jednostek na 2 godziny przed operacją i w odstępach 8-godzinnych przez 7-10 dni po operacji68.

Stosowanie lecznicze. W zatorze płucnym, w zakrzepowym zapaleniu żył, w zakrzepi- cy tętnic wieńcowych, w schorzeniach i urazach naczyń obwodowych.

Zastosowanie laboratoryjne. Jako środek przeciwkrzepliwy w badaniu OB, odczynu Wassermanna, w przetaczaniach krwi w przypadku erystoblastozy płodowej. Wykrze- pianiu zapobiega 1500 j. heparyny dodane do 540 ml krwi.

Stosunek potasu do wapnia

Stosunek potasu do wapnia może być zaburzony przez następujące czynniki: a. Stara konserwowana krew może zawierać 25 mmol/1 potasu (ponad 5 razy więcej niż normalnie). Jest to wynikiem dyfuzji jonów potasu z erytrocytów. We wstrząsie nawet 3-krotnie mniejsza dawka potasu może być śmiertelna.

b. Wątroba uwalnia potas na skutek różnych bodźców, np. anoksji, hiperkapni i uwolnienia adrenaliny z nadnerczy w następstwie krwotoku.

INNE PREPARATY STERYDOWE

INNE PREPARATY STERYDOWE to: prednison i prednisolon (Ultracorten i Ultracor- ten H – przyp. red. poi.) (3 do 5 razy silniejsze od kortyzonu), triamcinolon (15 razy silniejszy), betametason i deksametason (35 razy silniejsze), kortykotropina (ACTH), podawana domięśniowo w dawkach podzielonych w ilości 20-200 mg na dobę.

Kortykostęrydy są często przeciwwskazane u chorych na gruźlicę, przy miejscowych’ i uogólnionych infekcjach, jeśli nie są one leczone antybiotykami, u pacjentów z czynną chorobą wrzodową, w okresie psychozy, u chorych ze zrzeszotnieniem kości, zaburzeniami czynności nerek, z cukrzycą, jaskrą, nadciśnieniem, miastenią, z zaburzeniami zakrzepowymi, w okresie niewydolności krążenia oraz u ciężarnych.